Strichspuren

Strichspuren

Strichspuraufnahme
Autor: Christoph Pütz (VAS e.V.)